၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်အက်ဥပဒေကို ပြင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁/၁၉၆၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/04/1966
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/04/1965
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။