ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) ကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း အတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၂၀၁၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
10/02/2015
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
10/02/2015
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။