အထူးရာဇဝတ်ရုံးဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၈/၁၉၇၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/03/1974
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/03/1974
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။