စကားရပ်များ အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၂/၁၉၇၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/03/1973
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/03/1973
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။