နိုင်ငံတော်စာရင်းစစ်ချုပ်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၂/၁၉၅၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
03/09/1959
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
03/09/1959
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။