၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသတ္တုတွင်းများနှင့်သတ္တုများအက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၆/၁၉၆၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/10/1961
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/10/1961
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။