၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ မီးသက်ဝန်ထမ်းနှင့်မီးသတ် အဖွဲ့(ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၁၉၅၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
21/03/1957
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
21/03/1957
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။