၁၉၅၉ခုနှစ်၊မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၁၉၈၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
12/10/1988
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
12/10/1988
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။