အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်း ဥပဒေ (နဝတ ဥပဒေအမှတ် ၁၈/၁၉၉၀) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၀/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
27/12/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
27/12/2019
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။