၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေး(ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅၄/၁၉၅၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
19/10/1955
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
19/10/1955
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။