ကျန်းမာရေးမှူးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကြီးကြပ်ကောင်စီ ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၁/၂၀၂၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
06/08/2020
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
06/08/2020
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။