ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

 
 
 
ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၂၀၁၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/10/2011
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/10/2011
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။