အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၂ ဖြင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၉ ရက် [၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလ ပြည့်ကျော် (၂) ရက်]နေ့တွင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ စတင်အာဏာ တည်သည်ဟု သတ်မှတ်လိုက်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၂၀၁၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
11/10/2011
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
09/03/2012
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။