ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၈/၂၀၁၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
18/10/2011
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
18/10/2011
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။