အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၃/၂၀၁၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/11/2011
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
30/11/2011
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။