နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၊ စာကြည့်တိုက်ရှိစာအုပ်များစာရင်း

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၈၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
26/09/2022
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
26/09/2022
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။