စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၀/၂၀၁၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
14/03/2014
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
14/03/2014
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။