ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် The Press (Emergency Powers) act နှင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုနှီပ်သူနှင့် ထုတ်ဝေသူများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

 

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၃/၂၀၁၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
14/03/2014
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
14/03/2014
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။