အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ (နဝတဥပဒေအမှတ် ၆/၁၉၈၈) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၁/၂၀၁၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
18/07/2014
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
18/07/2014
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။