မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၀/၂၀၁၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
07/03/2012
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
07/03/2012
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။