လျှပ်စစ်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ လျှပ်စစ်ဥပဒေ (၇/၁၉၈၄) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၄/၂၀၁၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
27/10/2014
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
27/10/2014
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။