လယ်ယာမြေဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေးအက်ဥပဒေ (၇၅/၁၉၅၃)၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ သီးစားချထားရေးဥပဒေ(၈/၁၉၆၃)၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်သည့်ဥပဒေ(၉/၁၉၆၃) တို့ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။
ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏  ၃၁-၈-၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၂/၂၀၁၂ အရ  ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၃၁) ရက် [၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း (၁၄) ရက်] နေ့တွင်စတင်အာဏာတည်သည်။
ဥပဒေအမှတ်: 
၁၁/၂၀၁၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/03/2012
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/08/2012
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။