ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ

ယခုဥပဒေဖြင့် ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရးအဖွဲံအက်ဥပဒေ (၃၅/၁၉၅၂) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။ တဖန် ယခုဥပဒေကို ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇) ဖြင့် ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားပါသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၅၁/၂၀၁၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/12/2014
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/12/2014
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။