အရေးကြီးကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၃/၂၀၁၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
10/08/2012
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
10/08/2012
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။