နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးအက်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၄/၂၀၁၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/08/2012
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/08/2012
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။