၂၀၁၂ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအတွဲ (၅)ပါ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၇၆/၁၉၅၄) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၅/၂၀၁၄ ဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေသည် ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက် (၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၂ ရက်) နေ့မှစတင်၍ အာဏာတည်သည်ဟု သတ်မှတ်လိုက်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၅/၂၀၁၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
31/08/2012
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/04/2014
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။