ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် The Control of Imports and Exports (Temporary) Act, 1947 ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၇/၂၀၁၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
07/09/2012
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
07/09/2012
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။