စာရင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ပြည်သူ့လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဥပဒေ (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၂/၁၉၇၄) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၅/၁၉၈၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/09/1988
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/09/1988
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။