နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ (နဝတ ဥပဒေအမှတ် ၄/၁၉၈၈) ကို ဖျက်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၂၀၁၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/03/2010
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/01/2011
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။