ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ( နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေအမှတ် ၁၄/၁၉၈၉) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၃/၂၀၁၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/03/2010
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/01/2011
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။