အနုမြူ စွမ်းအင်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၈/၁၉၉၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/06/1998
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
08/06/1998
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။