ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃/၁၉၉၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
09/07/1999
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
09/07/1999
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။