တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၂၀၀၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
27/01/2002
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
27/01/2002
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။