လမ်းမကြီးများဥပဒေ

 
 
 
ဥပဒေအမှတ်: 
၈/၂၀၀၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
17/11/2000
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
17/11/2000
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။