ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် စာရင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေ (နဝတဥပဒေအမှတ် ၅/၁၉၈၈) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၃/၂၀၁၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/10/2010
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/01/2011
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။