တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ ရွေးချယ်ရေးဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ တိပိဋကဓရ  ရွေးချယ်ရေးအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၇/၂၀၁၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
31/12/2010
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/12/2010
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။