၂၀၁၂-၂၀၁၃ဘဏ္ဍာနှစ်ကချင်ပြည်နယ်၏ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃/၂၀၁၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/03/2012
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
30/03/2012
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။