လူကုန်ကူးမှုတာဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅/၂၀၀၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
13/09/2005
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
13/09/2005
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။