ကလေးသူငယ်ဥပဒေ

ကုလသမဂ္ဂ၏ The UN Convention on the Rights of the Child ကို မြန်မာနိုင်ငံက ၁၆-၇-၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။သို့ဖြစ်၍ ကလေးသူငယ်ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၁၉၉၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
14/07/1993
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
14/07/1993
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။