တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် (က) The Live-Stock Importation Act, 1898, (ခ) The Glanders and Farcy Act, 1899, (ဂ) The Dourine Act, 1910, (ဃ) The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1930 (င) The Animal Pests Act, 1939, တို့ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

တဖန်ယခုဥပဒေကိုပင် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဥပဒေ (၁၃/၂၀၂၀) ဖြင့်ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၇/၁၉၉၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
25/11/1993
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
25/10/1993
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။