၂၀၀၇ ခုနှစ်၊အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၂၀၀၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
21/02/2007
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
21/02/2007
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။