တရားစီရင်ရေးဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ပြည်သူ့တရားသူကြီးအဖွဲ့ဥပဒေ (၁၃/၁၉၇၄) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။ တဖန် ယခုဥပဒေကိုပင် တရားစီရင်ရေးဥပဒေ (နယကဥပဒေအမှတ် ၅/၂၀၀၀) ဖြင့် ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၁၉၈၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
26/09/1988
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
26/09/1988
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။