ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း သောက်သုံးမှုထိန်းချုပ်ရေး ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅/၂၀၀၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
04/05/2006
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
04/05/2006
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။