၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၂၀၀၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/05/2006
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
30/05/2006
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။