ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၈/၂၀၀၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
02/10/2006
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
02/10/2006
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။