မြန်မာစာအဖွဲ့ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅/၁၉၈၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
18/11/1981
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
18/11/1981
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။