အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဥပဒေ

အထက်ပါဥပဒေကို ဥပဒေအမှတ် ၉/၁၉၈၅ ဖြင့်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ၇/၂၀၀၄ ဖြင့် ရုပ်သိမ်းထားပါသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၀/၁၉၈၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
04/05/1983
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
04/05/1983
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။