၁၉၇၆ခုနှစ်၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုရည်မှန်းချက်များ ဆိုင်ရာဥပဒေ