၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အခြေခံပညာရေးဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အခြေခံပညာရေးဥပဒေ (၂/၁၉၆၆) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။ ယခုဥပဒေကို (၂) ကြိမ်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ယခုဥပဒေကိုပင် အခြေခံပညာရေးဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၄/၂၀၁၉) ဖြင့် ထပ်မံရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၄/၁၉၇၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/10/1973
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/10/1973
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။