၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးသုတေသနဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၅/၁၉၇၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/10/1973
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/10/1973
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။